FANDOM


Scuanxua Ladinxua[1] Xin Wenz(四川話拉丁化新文字) š 1936-nian 1-ye jiu Cung-kin Xin-wen-z Tui-hin-Se z-din le yng Latin z-mu pin-hie S-cuan-hua le fang-ngan, le-go fang-ngan gi-y Cen-du-hua gen Cung-kin-hua y-jin, s di-i-go jiu S-cuan-rhen z-din le S-cuan-hua Latin-hua fang-ngan. S-cuan-xua Latin-hua-xin-wen-z z-din y Min-gue-Xin-wen-z-Yn-dong-S-ki, s dang-s Zong-gue z-din le s-yng y go-di Han-y le 13-tao Latin-hua fang-ngan z-ji. De Zong-gue-Da-lu kai-s da-gui-mo tui-guang Pu-tong-hua ji-kian, S-cuan-hua-Latin-xua-fang-ngan zung s-yng giao-wei guang-fan le S-cuan-hua zu-jin fang-ngan. S-cuan-hua-Latin-hua-Xin-wen-z le ji go xian-zu te-dian s tong-sang bu biao-gi sen-diao, sen-diao z-len gen-gy sang-xia-wen gin-xin tui-duan.

Pin-xie-Fang-nganEdit

Sen-muEdit

Suangcen Cenc Chou C'in Ngenngo Rhuanngo
Se'in Busongki b
[p]
d
[t]
g
[k]
Songki p
[pʰ]
t
[tʰ]
k
[kʰ]
Seca'in Busongki z
[ts]
g
[tɕ]
Songki c
[tsʰ]
k
[tɕʰ]
Bi'in m
[m]
l
[n]
n
[ȵ]
ng
[ŋ]
Ca'in Kin f
[f]
s
[s]
x
[ɕ]
x
[x]
Co 注1
[v]
rh
[z]
 • Zus1:Scuanxua Latin-xua Xinwenz mode gen lego in dui'in le senmu,[vu] zo “u”。

YnmuEdit

Kaiwi Yan'inwi Bi'inwi
Kaikou-fu Zu1
[ɿ]
r
[ɚ]
a
[a]
o/uoZu2
[o]
e
[e]
ai
[ai]
ei
[ei]
ao
[au]
ou
[əu]
an
[an]
en
[ən]
ang/ongZu3
[aŋ]
ung
[oŋ]
Kic-fu i
[i]
ia
[ia]
ie
[ie]
iai
[iai]
iao
[iau]
iu
[iəu]
ian
[ian]
in
[in]
iang/iong
[iaŋ]
Hokou-fu u
[u]
ua
[ua]
ue
[ue]
uai
[uai]
uei
[uei]
uan
[uan]
un
[uən]
uong
[uaŋ]
Cokou-fu y
[y]
iuo
[yo]
ye
[ye]
uan
[yan]
un
[yn]
yng
[yoŋ]
 • Zus1:"z、c、s、rh" gen lego ynmu pinxies, zgie senjo buxie。
 • Zus2:"o" gen "uo" ko hunyng。
 • Zus3:"ang" gen "ong" ko hunyng。

Gui-zeEdit

 1. Scuanxua Latin-xua Xinwenz gengy zengo cy erfei dan'go Hanz fenc。
 2. Dang “u” cuxian de monggo z le souwi, binqie gai zi binfei mong i-go c le di-i-go zi s,“u” gaixie cen “w” i bimian hunxiao。
 3. Dang “i” cuxian de monggo z le souwi, binqie gai zi binfei mong i-go c le di-i-go zi s,“i” gaixie cen “j” i bimian hunxiao。
 4. Dang “y” cuxian de monggo z le souwi, binqie gai zi binfei mong i-go c le di-i-go zi s,tongs kian-i-go z i “n” huaize “g” giewi s,“y” gaicen “j” i bimian hunxiao。
 5. Scuanxua Latin-xua Xinwenz bubiao sendiao,sendiao igy sangxiawen tuiduan, zju “a” gen “ai” de ducen sangsen le shou xiecen “aa” gen “aai”。
 6. “un” dandu cen yingie le shou xiecen “wen”,“ung” dandu cen yingie le shou xiecen “weng”。

Li-gyEdit

 • 矮子过河,安(淹)了心
  • Ngaaiz go ho,ngan lo xin
 • 足正不怕鞋歪
  • Giuo zen bupa xai uai
 • 吃苞谷粑打呵欠,开黄腔
  • C baoguba daa xoxai,kai xuongqiang
 • 猫抓糍粑,脱不到爪爪
  • Mer zua cba,to budao zaozao


 1. Ben beko duiy xifangwenz caiyng zgie zuanxie le fangs,leli uilo zenzong lis ba "拉丁" hais xiecen "ladin", dans zenwen-zong rhenrhan zuangxie-cen "Latin"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.